Loading website

 

Algemene Voorwaarden - Destination Coaching

Artikel 1 – begripsbepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overenkomsten tussen het Telos Healing Center (hierna te noemen ‘THC’) en de Opdrachtgever van opleidingen en workshops (hierna te noemen ‘training.’)
    1. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee het THC een overeenkomst sluit voor deelname aan een Training, ongeacht of de Opdrachtgever zelf deelneemt aan de training.
    1. Onder ‘Deelnemer’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook de Opdrachtgever zijn.

Artikel 2 – de Overeenkomst

De opdracht komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich op enigerlei wijze aanmeldt voor een

Training, waar het THC een schriftelijke bevestiging stuurt via email.

Artikel 3 – annulering van een Training

3.1       Na het sluiten van de Overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

3.2       Tot 6 weken voor aanvang van de Training kan de Opdrachtgever deelname kosteloos annuleren. Wanneer de Opdrachtgever deelname aan de Training 4 – 6 weken voor aanvang van de Training annuleert is deze de helft van het bedrag verschuldigd. Indien deelname korter dan 4 weken voor aanvang van de Training wordt geannuleerd is de Opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd. Deelnemers kunnen zich kosteloos laten vervangen.

3.3       Het THC heeft het recht om de Training te annuleren, wanneer de Trainer niet kan werken en niet kan worden vervangen of wanneer er te weinig deelnemers zijn. Wanneer een Training niet door kan gaan zal het THC dit uiterlijk een week van tevoren aan de Deelnemer laten weten. Als het THC een Training annuleert zal het THC het volledige bedrag terug betalen aan de Opdrachtgever.

3.4       Het THC heeft het recht de deelname van een Deelnemer te weigeren wanneer deze niet voldoet aan de voor de Training benodigde vooropleiding en kennis.

Artikel 4 – Betaling

4.1       Het THC stuurt aan Opdrachtgever een factuur voor deelname aan de training. De Opdrachtgever dient de factuur uiterlijk 2 weken na verzending te voldoen. Gespreide betaling is mogelijk.

4.2       Reis- en verblijfskosten en kosten van de lunches zijn niet inbegrepen in de deelnamekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website en in de folder.

4.3       Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever verplicht de door het THC gemaakte kosten voor incasso te vergoeden.

Artikel 5 – Geheimhouding

Trainers en medewerkers van het THC zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie die zij tijdens de Training vernemen.

Artikel 6 – Copyright

Het auteursrecht van alle trainingsmaterialen en syllabi die door het THC aan de Deelnemers worden verstrekt berust bij het THC. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het THC is het Opdrachtgever en Deelnemer niet toegestaan deze materialen te publiceren of te vermenigvuldigen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend aan de Nederland

https://destinationcoaching.nl/wp-content/uploads/2020/02/Telos-Logo.jpg

Adres:

Destination Coaching Nederland

Torenlaan 47

3284 KZ  Zuid-Beijerland

06 – 55 13 40 34